Παρασκευή 19 Μαΐου 2023

Η ψήφος στην Αριστερά το αποτελεσματικότερο «μαύρισμα» στον Μητσοτάκη

Αναδημοσίευση από το Rproject. Ένα άρθρο με το οποίο συμφωνώ συνολικά και στην ανάλυση και στην πρότασή του. Το γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αριστερά, και δεν είναι λύση φαίνεται αναλυτικά και στο πρόγραμμά του, και στις τεράστιες ευθύνες της διακυβέρνησής του, αλλά και τη στάση του ως αντιπολίτευση που ψήφισε τα κυριότερα μνημονιακά (όχι, ούτε από τα μνημόνια μας έβγαλε) νομοσχέδια της κυβέρνησης Μητσοτάκη, πολλά από τα οποία μαζί με το ΠΑΣΟΚ (βλ. ημεροδρόμος: "Το 45% των νομοσχεδίων της ΝΔ ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και το 69% το ΠΑΣΟΚ").  

Ανακοίνωση της ΔΕΑ στην τελική ευθεία για τις εκλογές της 21ης Μάη

Οι εκλο­γές της 21ης Μαΐου είναι μια ση­μα­ντι­κή πο­λι­τι­κή μάχη.

Από τη σκο­πιά των συμ­φε­ρό­ντων των ερ­γα­ζο­μέ­νων και των λαϊ­κών μαζών η επι­δί­ω­ξη πρέ­πει να είναι ένα σαφές και κα­θα­ρό «μαύ­ρι­σμα» του Μη­τσο­τά­κη. Όμως, ταυ­τό­χρο­να, πρέ­πει να απο­δο­κι­μα­στεί η προ­σαρ­μο­γή του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και του ΠΑΣΟΚ σε όλα τα κρί­σι­μα ση­μεία της πο­λι­τι­κής που έχουν απαι­τή­σει κι έχουν επι­βά­λει οι βιο­μή­χα­νοι, οι τρα­πε­ζί­τες και οι εφο­πλι­στές μαζί με τους διε­θνείς συμ­μά­χους τους της δια­βό­η­της Τρόι­κας, που δια­τη­ρεί τις δυ­να­τό­τη­τες «επι­τή­ρη­σης» μέχρι το… 2060!

Η ενί­σχυ­ση των ψη­φο­δελ­τί­ων της Αρι­στε­ράς –του ΚΚΕ, του ΜΕ­ΡΑ­25-Συμ­μα­χία για τη Ρήξη, της ΑΝΤΑΡ­ΣΥΑ– θα εκ­φρά­ζει το «μαύ­ρι­σμα» στον Μη­τσο­τά­κη, πε­ριο­ρί­ζο­ντας τις δυ­να­τό­τη­τές του να σχη­μα­τί­σει αυ­το­δύ­να­μη κυ­βέρ­νη­ση. Ταυ­τό­χρο­να, θα απο­τε­λεί μια «θερ­μο­μέ­τρη­ση» των αγω­νι­στι­κών δια­θέ­σε­ων του κό­σμου μας, θα δίνει δυ­να­τό­τη­τες αρι­στε­ρής αντι­πο­λί­τευ­σης στην επό­με­νη κρί­σι­μη μέρα, θα ενι­σχύ­ει τις πι­θα­νό­τη­τες να εκ­φρα­στεί ο πα­ρά­γο­ντας που μπο­ρεί να αλ­λά­ξει απο­φα­σι­στι­κά τα πράγ­μα­τα: μια ορ­μη­τι­κή εί­σο­δος των αγω­νι­ζό­με­νων ερ­γα­τι­κών και λαϊ­κών μαζών στο πο­λι­τι­κό προ­σκή­νιο, με βάση τα δικά τους αι­τή­μα­τα, τις δικές τους ανά­γκες, τις δικές τους απε­λευ­θε­ρω­τι­κές προ­ο­πτι­κές.

Αυτή η πο­λι­τι­κή δια­πί­στω­ση επι­βε­βαιώ­νε­ται σε όλα τα «προ­γραμ­μα­τι­κά» ση­μεία, εάν και εφό­σον αυτά εξε­τα­στούν από τη σκο­πιά των ερ­γα­ζο­μέ­νων.

Πραγ­μα­τι­κές αυ­ξή­σεις σε μι­σθούς και συ­ντά­ξεις, ενά­ντια στον πλη­θω­ρι­σμό και τα υπερ­κέρ­δη

Ο πλη­θω­ρι­σμός και η εξο­ντω­τι­κή ακρί­βεια απο­τε­λούν μια κο­λοσ­σιαία με­τα­φο­ρά πλού­του από το ερ­γα­τι­κό και λαϊκό ει­σό­δη­μα προς τα θη­σαυ­ρο­φυ­λά­κια των με­γά­λων επι­χει­ρή­σε­ων. Οι λαϊ­κές απο­τα­μιεύ­σεις εξα­ε­ρώ­νο­νται με τα­χύ­τε­ρο ρυθμό προς όφε­λος των τρα­πε­ζι­τών, ενώ τα άλ­μα­τα των τιμών στα είδη υπο­χρε­ω­τι­κής κα­θη­με­ρι­νής κα­τα­νά­λω­σης υπο­βαθ­μί­ζουν άγρια το πραγ­μα­τι­κό ει­σό­δη­μα των ερ­γα­τι­κών και λαϊ­κών νοι­κο­κυ­ριών. Την ίδια στιγ­μή τα ετή­σια κέρδη των εμπο­ρι­κών αλυ­σί­δων, των εται­ριών στην ενέρ­γεια, των δι­υ­λι­στη­ρί­ων κ.ά. αυ­ξά­νουν από ρεκόρ σε ρεκόρ. Ο Μη­τσο­τά­κης απο­κλεί­ει κάθε ου­σια­στι­κό μέτρο ελέγ­χου αυτής της λη­στεί­ας και ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και το ΠΑΣΟΚ απο­φεύ­γουν να δε­σμευ­τούν πραγ­μα­τι­κά σε οτι­δή­πο­τε ου­σια­στι­κό, αλλά και να το ανα­δεί­ξουν σε επί­δι­κο της επερ­χό­με­νης εκλο­γι­κής μάχης.

Τα χρό­νια που ακο­λού­θη­σαν το πρώτο μνη­μό­νιο, είναι χρό­νια διαρ­κούς υπο­χώ­ρη­σης του με­ρι­δί­ου των μι­σθών και των συ­ντά­ξε­ων ως πο­σο­στού του ετή­σιου ΑΕΠ και πα­ράλ­λη­λα αύ­ξη­σης του με­ρι­δί­ου των εται­ρι­κών κερ­δών στο πα­ρα­γό­με­νο ετή­σιο ΑΕΠ. Μια πο­λι­τι­κή αύ­ξη­σης των μι­σθών και των συ­ντά­ξε­ων σε πο­σο­στό ίσο και με­γα­λύ­τε­ρο του πλη­θω­ρι­σμού έχει γίνει όρος επι­βί­ω­σης σε στοι­χειω­δώς αξιο­πρε­πές επί­πε­δο, για όσους στη­ρί­ζο­νται στη δου­λειά. Ο Μη­τσο­τά­κης απο­κλεί­ει κάθε τέ­τοια προ­ο­πτι­κή, ενώ ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και το ΠΑΣΟΚ αρ­νού­νται να δε­σμευ­τούν, με τρόπο πει­στι­κό και συ­γκε­κρι­μέ­νο, σε μια πο­λι­τι­κή πραγ­μα­τι­κής αύ­ξη­σης των μι­σθών και των συ­ντά­ξε­ων.

Οι ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις σκο­τώ­νουν

Το τρα­γι­κό δυ­στύ­χη­μα στα Τέμπη απέ­δει­ξε με τον πιο σκλη­ρό τρόπο ότι οι ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις σκο­τώ­νουν. Δυ­στυ­χώς αυτή η πικρή πείρα δεν πε­ριο­ρί­ζε­ται στις με­τα­φο­ρές. Η πο­λι­τι­κή ασύ­στο­λης ενί­σχυ­σης του ιδιω­τι­κού τομέα έχει οδη­γή­σει τα δη­μό­σια νο­σο­κο­μεία και σχο­λεία στα όρια της κα­τάρ­ρευ­σης. Το κα­πι­τα­λι­στι­κό Ελ Ντο­ρά­ντο που έχει επι­βλη­θεί στην ενέρ­γεια ετοι­μά­ζε­ται να επε­κτα­θεί στον τομέα της ύδρευ­σης. Ο Μη­τσο­τά­κης όχι μόνο απο­κλεί­ει κάθε προ­ο­πτι­κή ελέγ­χου των ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων, αλλά

Τρίτη 2 Μαΐου 2023

Από τις χθεσινές κινητοποιήσεις για την εργατική πρωτομαγιά στο Ηράκλειο. Εν τω μεταξύ, δεν έβρεξε .....

Όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια, έγιναν τρεις συγκεντρώσεις την ίδια ώρα:

Η "επίσημη" συγκέντρωση έγινε στο ΕΚΗ, η ηγεσία του οποίου φρόντισε να την κλείσει γρήγορα, αποκλείοντας ομιλίες και χαιρετισμούς σωματείων, επειδή, λέει, θα έβρεχε. Εν τω μεταξύ όμως, δεν έβρεξε .... παρά μόνο τρεις ώρες αργότερα. Τη στάση της ηγεσίας του ΕΚΗ κατήγγειλαν σωματεία και φορείς,  που προχώρησαν στη συνέχεια σε πορεία προς την Πλατεία Ελευθερίας μαζί με τους φοιτητές της Ιατρικής και τα μέλη της ΛΑΕ και του Μέρα 25 και τους εργαζόμενους του Μουσείου. Όλοι αυτοί άλλωστε ήταν πολλοί περισσότεροι από εκείνους που φοβήθηκαν μήπως βραχούν .....

Στο άγαλμα του Βενιζέλου ενώθηκαν με αυτήν την πορεία οι συγκεντρώσεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του ΚΚΕ μ-λ που κατευθύνθηκαν στο Μουσείο Ηρακλείου σε ένδειξη συμπαράστασης στον αγώνα των εργαζομένων, και μετά συνέχισαν μέσω της οδού Δαιδάλου και της 1821 για να καταλήξουν και πάλι στην Πλατεία Ελευθερίας.

 

Η συγκέντρωση του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ ξεκίνησε από την Πλατεία Ελευθερίας, και πραγματοποίησε πορεία μέσω της λεωφόρου Δικαιοσύνης και της Αγίου Μηνά. 


Δικηγόρους δεν εντόπισα στις συγκεντρώσεις. Ίσως κάνω κάποιο λάθος ....

(φωτογραφίες Γιάννης Λεβέντης)

Κυριακή 30 Απριλίου 2023

Εργατική Πρωτομαγιά 2023 - Συμμετέχουμε στις απεργιακές διαδηλώσεις !!!

Συμμετέχουμε στις αυριανές απεργιακές διαδηλώσεις που γίνονται για την Εργατική Πρωτομαγιά αύριο στις 10.00 στο Ηράκλειο στο ΕΚΗ (ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Μέρα 25 συμμαχία για τη ρήξη - ΛΑΕ), στην Πλατεία Ελευθερίας (ΚΚΕ) και στο Άγαλμα Βενιζέλου (ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΚΚΕ μ-λ, Μ-Λ ΚΚΕ). Η κρίσιμη χρονική συγκυρία απαιτεί τη συμμετοχή όλων μας !!!!
ΒιοΜΕ: Μεγάλη συναυλία για τα 10 χρόνια της λειτουργίας του εργοστασίου

Από το thepressproject και το λογαριασμό της ΒΙΟΜΕ στο facebook. Τα προϊόντα της ΒΙΟΜΕ είναι πραγματικά εξαιρετικής ποιότητας, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών (απορρυπαντικό πλυντηρίου, πιάτων, μαλακτικό κλπ), και διατίθενται σε χαμηλή τιμή στο Ηράκλειο από το συνεργατικό μπακάλικο - μεζεδοπωλείο χοχλιός

Με μεγάλη συναυλία στις εγκαταστάσεις της ΒιοΜΕ θα ολοκληρωθεί σήμερα, Κυριακή, το τριήμερο εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 10 χρόνων του αυτοδιαχειριζόμενου εργοστασίου. 
 

«Πριν 10 χρόνια, στις 11 Φεβρουαρίου 2013, με τη στήριξη δεκάδων συλλογικοτήτων και ατόμων, διοργανώθηκε μια λαμπρή συναυλία αλληλεγγύης στο Ιβανόφειο, με τον Γιάννη Χαρούλη, τον Θανάση Παπακωνσταντίνου και τους Χαϊνηδες, τους ίδιους αλληλέγγυους καλλιτέχνες που μας στηρίζουν στα 10α γενέθλια μας σήμερα Κυριακή, ένα γεγονός με ιδιαίτερο συμβολισμό. Η συναυλία συγκέντρωσε 5000 άτομα, και εξελίχθηκε σε μια μεγάλη γιορτή, όπου οι εργαζόμενοι και αλληλέγγυοι/ες της ΒΙΟΜΕ για πρώτη φορά πέρασαν το μήνυμά τους σε τόσο μεγάλο ακροατήριο» υπενθυμίζει με ανάρτησή της η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης ΒιοΜΕ.

«Τα έσοδα από τη συναυλία ήταν το αρχικό κεφάλαιο κίνησης του νεοφυούς συνεργατικού σχήματος, συγκεντρωμένο μέσα από την αλληλεγγύη. Την επόμενη μέρα, 12 Φεβρουαρίου, μια μεγάλη πορεία κατέληξε στο εργοστάσιο, όπου οι εργαζόμενοι έβαλαν μπρος τις μηχανές της αυτοδιαχείρισης,  μπροστά σε συγκεντρωμένους αλληλέγγους/ες, αλλά και δημοσιογράφους και τηλεοπτικά συνεργεία, εμπεδώνοντας την ιδέα της αυτοδιαχείρισης μπροστά σε ένα ευρύτερο πανελλαδικό και διεθνές ακροατήριο. Η είδηση της έναρξης αναμεταδόθηκε από διεθνή μέσα σε 13 γλώσσες και συνοδεύτηκε από βροχή μηνυμάτων αλληλεγγύης από όλον τον κόσμο» καταλήγει η Πρωτοβουλία, προσκαλώντας σε μαζική συμμετοχή στην τελευταία ημέρα εκδηλώσεων για «τα δέκα χρόνια κατάληψης, αυτοδιαχείρισης και ζωντανού αγώνα».

Τετάρτη 26 Απριλίου 2023

Χάιμ Τοπόλ: Ο βιολιστής της Μοσάντ !!!!

Αναδημοσίευση από το Thepressproject. Δημοσιεύθηκε το Μεγάλο Σάββατο, και με εντυπωσίασε, χωρίς όμως επί της ουσίας να είναι εντυπωσιακό. Αντιθέτως είναι απόλυτα φυσιολογικό για ένα κράτος ιδίως όπως το Ισραήλ, αλλά τις ΗΠΑ, και τόσα άλλα, και το δικό μας. Αναγκαστικά θυμήθηκα όμως με θλίψη τον περίφημο χορό του Τοπόλ στο if J were a rich man, που παραμένει πάντα μοναδικό !!!! Όσο για τον προοδευτικό Ζίρο Μόστελ, που αναφέρεται στο άρθρο, υπήρξε ένα θύμα του Μακαρθισμού, και ταλαιπωρήθηκε πολλά χρόνια για την ιδεολογία του. Του αξίζει τουλάχιστον μια φωτογραφία από το ρόλο αυτό (βλ. στο τέλος της ανάρτησης), στον οποίο έδινε διαφορετικό περιεχόμενο από τον Τοπόλ, όπως αναφέρει και ο Παναγιώτης Παπαδομανωλάκης στο άρθρο του. 

=========================================================================

Ένα μήνα μετά τον θάνατο του διάσημου ισραηλινού ηθοποιού Χάιμ Τοπόλ, που έγινε παγκοσμίως γνωστός για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο έργο «Ο βιολιστής στη στέγη», οι συγγενείς του αποκαλύπτουν πως εργαζόταν για λογαριασμό της μυστικής υπηρεσίας του Ισραήλ, Μοσάντ. 
 

του Παναγιώτη Παπαδομανωλάκη

Συγκεκριμένα, η σύζυγος και τα δύο παιδιά του Τοπόλ θυμούνται, μιλώντας στην ισραηλινή ιστοσελίδα Haaretz, ότι πραγματοποιούσε ανεξήγητα ταξίδια στο εξωτερικό τη δεκαετία του 1960 και του 1970 κρατώντας μια μινιατούρα, υπερσύγχρονη κάμερα και μαγνητόφωνο. «Δεν ξέρω ακριβώς ποιος είναι ο πιο κατάλληλος ορισμός για τα θελήματα και τις δουλειές που έκανε» ανέφερε ο γιος του Τοπόλ, Ομέρ, «αλλά αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι ο μπαμπάς συμμετείχε σε μυστικές αποστολές για λογαριασμό της Μοσάντ». Ο γιος του προσέθεσε ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα έκανε τακτικές επισκέψεις στην ισραηλινή πρεσβεία όπου θα συναντούσε τον χειριστή και καλό του φίλο, αξιωματικό της Μοσάντ, Πίτερ Ζβι Μάλκιν. Ο Μάλκιν ερχόταν στο σπίτι της οικογένειας από την πίσω αυλή μεταμφιεσμένος, με κοστούμι, σύμφωνα με την κόρη του ηθοποιού, Άντι. Σε μια αποστολή, οι Τοπόλ και Μάλκιν φέρεται να νοίκιασαν ένα διαμέρισμα, που διακόσμησαν ως οδοντιατρείο, δίπλα στην πρεσβεία μιας αραβικής χώρας σε μια ευρωπαϊκή πόλη, προκειμένου να ανοίξουν τρύπες στον κοινόχρηστο τοίχο και να τοποθετήσουν συσκευές ακρόασης. Ακόμα, η κάλυψη που είχε ως διεθνής σταρ σήμαινε ότι μπορούσε να ταξιδέψει σε χώρες όπου το Ισραήλ δεν είχε επιτόπια παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας και της Σοβιετικής Ένωσης.

Οι αποκαλύψεις της οικογένειας, που κάνουν τον γύρο των παγκόσμιων μέσων ενημέρωσης, προκαλούν σοκ για το πως μπορεί ο πρωταγωνιστής ενός έντονα πολιτικοποιημένου αριστουργήματος, που διηγείται τις αγωνίες ενός εβραϊκής καταγωγής βιοπαλαιστή στην -αφιλόξενη για τον εβραϊκό λαό- τσαρική αυτοκρατορία, να είναι «βιολί» της Μοσάντ.

Στην πραγματικότητα, βέβαια, ο Τοπόλ δεν έκρυβε την ιδεολογία του, τοποθετούμενος, το 2011, από το ισραηλινό υπουργείο Πολιτισμού, ως επικεφαλής του συμβουλίου επιτρόπων που θα απένειμε το βραβείο «σιωνιστικής τέχνης». Με αφορμή τον θάνατό του, τις 8 Μαρτίου 2023, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε πως ο  ηθοποιός «υποστήριξε ένθερμα τη δικαιοσύνη του δρόμου του Ισραήλ και πίστευε με ενθουσιασμό στο σιωνιστικό όραμα…. Δυστυχώς, ο βιολιτζής στη στέγη δεν είναι πια μαζί μας. Οι χορδές του βιολιού έχουν σιγήσει». Οι δηλώσεις του ακροδεξιού πρωθυπουργού του Ισραήλ αποκτούν άλλη βαρύτητα μετά τις αναφορές της οικογένειας για συνεργασία του ηθοποιού με τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, ενώ ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι, σύμφωνα με την οικογένεια, μεγάλο μέρος της κατασκοπευτικής δουλειάς του Τοπόλ πραγματοποιήθηκε όταν μετακόμισε στο Λονδίνο τη δεκαετία του 1970, περίοδος που ο Βιολιστής στη στέγη μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη και ήταν ο ίδιος στο απόγειο της δόξας του.

Μέχρι τότε, τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Τεβιέ υποδυόταν ο προοδευτικός Αμερικανοεβραίος, Ζέρο Μόστελ, ενσαρκώνοντας έναν αρχετυπικό εβραίο εσκενάζι, που προκαλούσε ενθουσιασμό και νοσταλγία για τη λαϊκή παράδοση στο αμερικανοεβραϊκό κοινό. Ο Ζακ Ρόθμπαρτ παραθέτει στην Jerusalem Post πως ο Τοπόλ θυμόταν με απέχθεια την προηγούμενη ενσάρκωση του Τεβιέ, που τον

Πέμπτη 13 Απριλίου 2023

Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος: Καταδίκη αντιδεοντολογικών και καταχρηστικών πρακτικών από εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων

Αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα της Ολομέλειας. Η ανακοίνωση έχει αναρτηθεί και σε διάφορους ιστότοπους (ενδεικτικά thepressproject). Η πρωτοβουλία της Ολομέλειας είναι σημαντική, και έρχεται σε συνέχεια της τοποθέτησής της για την 1/2023 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, που φούσκωσε τα πανιά των funds, και μας έριξε σε έναν ακόμη πιο δύσκολο και αδιέξοδο αγώνα επικοινωνίας μαζί τους, τον οποίο οι κυβερνήσεις και η ηγεσία της Δικαιοσύνης θεωρούν δίκαιο !!! ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΗΦΘΕΙ. Από ό,τι φαίνεται είναι μια ελάχιστη σανίδα σωτηρίας στον αγώνα αυτό. Επιβάλλεται να συμμετάσχουμε και να αποστέλλουμε κάθε αντιδεοντολογική και καταχρηστική συμπεριφορά, και να ελέγχουμε διαρκώς και την Ολομέλεια ώστε οι καταγγελίες να οδηγούν σε συγκεκριμένα επωφελή για τους οφειλέτες αποτελέσματα. Σίγουρα αξίζει και σε εμάς και στους πελάτες μας !!!!


12/04/2023 13:45
Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε στις 9.4.2023, μέσω τηλεδιάσκεψης,  με  απόφασή της καταδικάζει το φαινόμενο των αντιδεοντολογικών και καταχρηστικών πρακτικών και συμπεριφορών από Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων (funds)σε βάρος τόσο οφειλετών-ευάλωτων οικονομικά πολιτών όσο και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, το οποίο έχει καταστεί καθημερινή πραγματικότητα και θα σταθεί αλληλέγγυα στο πλευρό των πληρεξουσίων δικηγόρων των δανειοληπτών,που εμποδίζονται να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους.

 Μάλιστα, μετά τις τελευταίες δικαστηριακές εξελίξεις, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί καθώς οι Εταιρείες αυτές, προφανώς, τις εξέλαβαν ως «πράσινο φως» για την συνέχιση και επίταση τηνκαταχρηστικώντακτικών.

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι, σύμφωνα με καταγγελίες συναδέλφων,  η επικοινωνία των οφειλετών και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους με τις Εταιρείες αυτές είναι εξαιρετικά δυσχερής, με μοναδικήδυνατότητα την κλήση σε τηλεφωνικό κέντρο (με συνομιλητές συχνά υπαλλήλους μη καταρτισμένους και μη εξουσιοδοτημένους για συνεννόηση επί της ουσίας) και την ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, με άδηλο χρονικό ορίζοντα διεκπεραίωσης, η νομιμοποίηση των δικηγόρων καθυστερεί αδικαιολόγητα καθόσον επανελέγχονται από τη νομική υπηρεσία οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις παρόλο έχουν συνταχθεί, κατά τα προδιατυπωμένα υποδείγματα που οι ίδιες οι Εταιρείες απαιτούν, τα προτεινόμενα σχέδια ρύθμισης οφειλών είναι προαποφασισμένα και τυποποιημένα, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες των οφειλετών και έτσι καθίστανται ανεφάρμοστα.

Περαιτέρω, μεγάλη καθυστέρηση παρατηρείται στη χορήγηση βεβαιώσεων εξόφλησης, σε αιτήματα συμπλήρωσης/ διόρθωσης στοιχείων εκ μέρους των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων στην πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του ν. 4738/2020, στην οποία παρατηρείται ότι συμμετέχουν μόνο για μικρού ύψους απαιτήσεις καθιστώντας την στην ουσία μη λειτουργική και αποδοτική για τους οφειλέτες, στο άνοιγμα λογαριασμών εξυπηρέτησης των δόσεων είτε δικαστικών ρυθμίσεων είτε του εξωδικαστικού μηχανισμού, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα των οφειλετών και των Δικηγόρων τους, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να εκπέσουν οι οφειλέτες από τις ρυθμίσεις αυτές. Μάλιστα, σε  οφειλέτες που ήδη τηρούν τη ρύθμιση του ν. 3869/2010 αποστέλλονται αόριστα και γενικόλογα εξώδικα έκπτωσης, με αφορμή την αιφνίδια αλλαγή λογαριασμού εξυπηρέτησης της δικαστικής ρύθμισης, ζητώντας ποσά που ήδη έχουν καταβληθεί.

Αποτέλεσμα των αντιδεοντολογικών και καταχρηστικών αυτών πρακτικών και συμπεριφορών είναι οφειλέτες και δικηγόροι να ταλαιπωρούνται αδικαιολόγητα, οι Δικηγόροι να αδυνατούν να ασκήσουν τα εκ του νόμου καθήκοντά τους και οι πολίτες τα δικαιώματά τους με αποτέλεσμα  να κινδυνεύει η περιουσία τους και ιδίως η πρώτη κατοικία τους.

Η Ολομέλεια καλεί τους πληρεξουσίους δικηγόρους των οφειλετών  να γνωστοποιήσουν επώνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: olomeleia@dsa.gr συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν και τεκμηριώνουν  τις άνω αντιδεοντολογικές και καταχρηστικές συμπεριφορές των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων, προκειμένου να αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες στα αρμόδια Ελεγκτικά όργανα.

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων ζητά από την Τράπεζα της Ελλάδος να ασκήσει κατά τρόπο άμεσο και αποτελεσματικό τον εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο που κατά νόμο έχει απέναντι στις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων (funds). 

Τέλος, η Ολομέλεια καλεί την Κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλία για αναστολή των πλειστηριασμών κατά την προεκλογική περίοδο και δη κατά το μέτρο που οι οφειλέτες δεν θα μπορούν να ασκήσουν αποτελεσματικά το δικαίωμα δικαστικής προστασίας, λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων ενόψει βουλευτικών εκλογών.
 

Τρίτη 11 Απριλίου 2023

Καμπαγιάννης για τροπολογία: Κανένα κόμμα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης δεν πρέπει να συναινέσει υπερψηφίζοντας την τροπολογία

Αναδημοσίευση από το The Press Project

Ο δικηγόρος, Θανάσης Καμπαγιάννης υποστηρίζει με ανάρτησή του στα social media ότι το σύνολο της δημοκρατικής αντιπολίτευσης επιβάλλεται να μην υπερψηφίσει την υπό συζήτηση τροπολογία της κυβέρνησης Μητσοτάκη για το μόρφωμα Κασιδιάρη, τονίζει με εκτενές κείμενό του ο συνήγορος πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής Θανάσης Καμπαγιάννης. Προειδοποιεί ταυτόχρονα ότι «στο επόμενο επεισόδιο της ίδιας κρίσης, η ΕΥΠ (ή μήπως το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας;) μπορεί να καταθέσει στον Άρειο Πάγο προϊόντα "επισυνδέσεων" για τη στοιχειοθέτηση του όρου της "πραγματικής ηγεσίας", με προφανή στόχο να νομιμοποιήσει το αίσχος των υποκλοπών». 
 

«Αντί να νομοθετήσει με βάση την ιστορική καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, που έκρινε τη Χρυσή Αυγή ως ναζιστική εγκληματική οργάνωση και έστειλε τους διευθυντές της στη φυλακή, η κυβέρνηση προτίμησε να δράσει με άξονα τα ιδιοτελή κομματικά της συμφέροντα», τονίζει αρχικά ο κ. Καμπαγιάννης.

«Όσο τα κόμματα στα δεξιά της περιορίζονταν σε χαμηλά ποσοστά και βοηθούσαν τον εκλογικό στόχο της αυτοδυναμίας της, η κυβέρνηση αδιαφορούσε, νομοθετώντας μάλιστα με τρόπο που άνοιγε ξανά το δρόμο στο εκλογικό μασκάρεμα των καταδικασμένων ναζιστών. Ήδη από την ψήφιση της πρώτης “τροπολογίας Βορίδη” το 2021 (άρθρο 92 Ν. 4804/2021, ΦΕΚ A’ 90/5.6.2021, που τροποποίησε το ά. 32 του ΠΔ 26/2012)), είχαμε προειδοποιήσει ότι τα κωλύματα που αυτή έθετε εύκολα προσπερνιούνταν (βλ. την από 30/5/2021 δήλωση με τίτλο “Για την τροπολογία Βορίδη και τα ‘πολιτικά δικαιώματα’ των καταδικασμένων Χρυσαυγιτών”, https://tinyurl.com/48enc4cv). Τότε βέβαια η φωνή όσων αντιδρούσαμε πνίγηκε μέσα στην πλημμύρα των fake news και των πηχυαίων τίτλων των κυβερνητικών ΜΜΕ περί “εκλογικού αποκλεισμού των χρυσαυγιτών”.

Όταν όμως η πολιτική κρίση της κυβέρνησης εντάθηκε και παρουσιάστηκε ο κίνδυνος το μόρφωμα Κασιδιάρη να περάσει το 3%, τότε η κυβέρνηση ανακάλυψε αίφνης την ανεπάρκεια της διάταξης που είχε ψηφίσει και αποφάσισε την κατάθεση νέας (της δεύτερης!) τροπολογίας. Και πάλι, οι ιδεοληψίες κυριάρχησαν: αντί να προχωρήσει στην ψήφιση αντιναζιστικής νομοθεσίας, αξιοποιώντας το περιεχόμενο της απόφασης της δίκης της Χρυσής Αυγής, με δέσμια αρμοδιότητα του Αρείου Πάγου για αποκλεισμό υποψηφιοτήτων καταδικασμένων για ναζιστική εγκληματική οργάνωση και πλατιά πλειοψηφία στη Βουλή, η κυβέρνηση θέλησε να νομοθετήσει τη “θεωρία των δύο άκρων”. Η προτεινόμενη εκχώρηση στον Άρειο Πάγο της εξουσίας να ελέγχει τα προγράμματα κομμάτων αναλόγως του αν εξυπηρετούν την “ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος” αποτελεί ρήξη με το συνταγματικό κεκτημένο της μεταπολίτευσης που δικαίως προκάλεσε αντιδράσεις. Τι κι αν άνθρωποι τόσο διαφορετικοί όσο ο Ν. Αλιβιζάτος, ο Ξ. Κοντιάδης, ο Δ. Χριστόπουλος ή ο Κ. Παπαδάκης επισήμαναν τα προβλήματα; Η κυβέρνηση προχώρησε μόνη της (άρθρο 102 Ν. 5019/2023, ΦΕΚ Α’ 27/14.02.2023) με μόνη την ψήφο ανοχής του ΠΑΣΟΚ, νομοθετώντας μια κατ’ουσίαν πολιτικού τύπου διάσκεψη του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου. Η βόμβα είχε ενεργοποιηθεί και δεν θα αργούσε να εκραγεί.

Η έκρηξη συνέβη με την πρώτη ντρίπλα του καταδικασμένου νεοναζιστή Κασιδιάρη να αξιοποιήσει ως αχυράνθρωπο, στον ρόλο της ηγεσίας του μορφώματός του, έναν ακροδεξιό συνταξιούχο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Όποιος παρακολουθούσε τη ναζιστική οργάνωση, δεν εξεπλάγη, καθώς το ίδιο τέχνασμα είχε χρησιμοποιηθεί και μετά την ποινική δίωξη του 2013 με την εκχώρηση κατά τις ευρωεκλογές του 2014 των εκλόγιμων θέσεων σε απόστρατους στρατηγούς. Το πόσο χαρούμενα κουνάνε την ουρά τους οι εκπρόσωποι του ελληνικού βαθέος κράτους όταν ένα χέρι στιγματισμένο με τη σβάστικα τούς πετάει το κόκκαλο μιας βουλευτικής έδρας είναι βέβαια απόδειξη της ηθικής εξαχρείωσης των “λειτουργών” του. Πέραν όμως απ’ αυτό, η κυβέρνηση ανακάλυψε ξανά την ανάγκη να φέρει νέα τροπολογία (την τρίτη!!), για να ορίσει αυτή τη φορά το εύρος της σύνθεσης του αρμόδιου Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου (αν θα είναι πενταμελής κατ’ επιλογή του προέδρου του ή σε Ολομέλεια), δίνοντας λαβή για κριτικές ότι παρεμβαίνει στην επί της ουσίας κρίση του. Η παραίτηση του προέδρου του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου Χρ. Τζανερίκου κατόπιν ελεγχόμενης δημοσιοποίησης της διαφωνίας του επί της τρίτης τροπολογίας, υπό σκοτεινές συνθήκες και ύστερα από συνάντηση με τον διαβόητο άνθρωπο των ειδικών αποστολών του Μαξίμου επί πρωθυπουργίας Μητσοτάκη, Γ. Γεραπετρίτη, έφερε την κρίση σε δημόσια θέα: η εκλογική καμπάνια του ναζιστικού μορφώματος Κασιδιάρη γίνεται πλέον δωρεάν, με χορηγία του ίδιου του Μέγαρου Μαξίμου.

Σήμερα που η κυβέρνηση εισάγει προς ψήφιση την τρίτη τροπολογία είναι σημαντικό να το πούμε ακόμα πιο βροντερά:

Κανένα κόμμα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης δεν πρέπει να συναινέσει υπερψηφίζοντας την τροπολογία. Η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα που απείχε εμφατικά από τη δίκη της Χρυσής Αυγής αν και κλητεύτηκε εκπρόσωπός του να καταθέσει (ο Β. Κικίλιας), δεν μπορεί να αξιώνει συναίνεση σε αυτούς τους άθλιους χειρισμούς.

Όσες και όσοι νομίζουν ότι αυτή θα είναι μια “τελευταία αβαρία”, ας το ξανασκεφτούν: στο επόμενο επεισόδιο της ίδιας κρίσης, η ΕΥΠ (ή μήπως το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας;) μπορεί να καταθέσει

Μετά τον Κασιδιάρη, ποιος; του Κώστα Παπαδάκη

Αναδημοσίευση από το kommon. Αποτελεί συνέχεια του άρθρου της 24.1.2023, και έχει γραφεί μετά την ψήφιση της αρχικής διάταξης. Καταδεικνύει τις παλινωδίες και τα ρήγματα του νομοθετήματος, μπροστά στα οποία βρισκόμαστε ξανά σήμερα.Και είναι και προφητικό, καθώς μετά τον Κασιδιάρη προέκυψε ο συνταξιούχος αχυράνθρωπος του Αρείου Πάγου !!!

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2023 09:35 Συντάκτης:
Μετά τον Κασιδιάρη, ποιος; του Κώστα Παπαδάκη

ΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ ΤΣΑΚΙΖΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ ΛΑΪΚΟΙ !

  1. Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ

Δημοσιεύτηκε, τέθηκε σε ισχύ και πλέον αποτελεί νόμο του κράτους η πολυσυζητημένη διάταξη για τον αποκλεισμό του κόμματος Κασιδιάρη από τις προσεχείς εκλογές.

Πρόκειται για το άρθρο 102 του ν. 5019/2023 (ΦΕΚ Α΄ 27/14.2.2023).

Σύμφωνα με αυτό :

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Άρθρο 102

Δικαίωμα κατάρτισης συνδυασμών στις βουλευτικές εκλογές - Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 32 Π.Δ. 26/2012

Η παρ. 1 του άρθρου 32 του Π.Δ. 26/2012 (Α’ 57) αντικαθίσταται ως ακολούθως :

«1. Στις βουλευτικές εκλογές λαμβάνουν μέρος είτε συνδυασμοί υποψηφίων ενός μόνο κόμματος, είτε συνδυασμοί συνασπισμού περισσότερων του ενός συνεργαζόμενων κομμάτων, είτε συνασπισμοί ανεξάρτητων υποψηφίων, είτε μεμονωμένοι υποψήφιοι. Για την κατάρτιση συνδυασμού πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Το κόμμα να έχει ιδρυθεί νόμιμα.

β) Ο πρόεδρος, ο γενικός γραμματέας, τα μέλη της διοικούσας επιτροπής, ο νόμιμος εκπρόσωπος και η πραγματική ηγεσία του κόμματος να μην έχουν καταδικασθεί σε οποιονδήποτε βαθμό σε κάθειρξη για τα αδικήματα των κεφαλαίων 1 - 6 του Δεύτερου Βιβλίου του Ποινικού Κώδικα, ή σε οποιαδήποτε ποινή για εγκλήματα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα που επισύρουν την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Η αποστέρηση του δικαιώματος κατάρτισης συνδυασμών, σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση, ισχύει για τη χρονική διάρκεια της επιβληθείσας ποινής και υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας της οριστικής καταδικαστικής απόφασης. Η έκτιση ή μη της ποινής ή η παραγραφή αυτής δεν ασκεί επιρροή στον υπολογισμό του ανωτέρω χρονικού διαστήματος. Στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου, η πραγματική ηγεσία έχει την έννοια ότι πρόσωπο άλλο από εκείνο που κατέχει τυπικά θέση προέδρου, γενικού γραμματέα, μέλους της διοικούσας επιτροπής ή νομίμου εκπροσώπου με συγκεκριμένες πράξεις του εμφανίζεται να ασκεί διοίκηση του κόμματος, ή να έχει τοποθετήσει εικονική ηγεσία, ή να έχει τον ηγετικό πολιτικό ρόλο προς το εκλογικό σώμα.

γ) Η οργάνωση και η δράση του κόμματος να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.

H κρίση περί του ότι η δράση του πολιτικού κόμματος δεν εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος δύναται να λάβει χώρα μόνο όταν υφίσταται καταδίκη σε οποιονδήποτε βαθμό υποψηφίων βουλευτών ή ιδρυτικών μελών ή διατελεσάντων προέδρων για τα αδικήματα των άρθρων 134, 187 και 187Α του Ποινικού Κώδικα.

Στην περίπτωση συνασπισμού κομμάτων οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν για καθένα από τα κόμματα που απαρτίζουν τον συνασπισμό.

Η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου. Προς υποβοήθηση της κρίσης του, δικαίωμα να υποβάλουν υπόμνημα με στοιχεία τεκμηρίωσης μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 34, έχουν:

  1. i) τα πολιτικά κόμματα και οι συνασπισμοί κομμάτων που έχουν εκλέξει αντιπροσώπους στη Βουλή των Ελλήνων στις τελευταίες γενικές βουλευτικές εκλογές από τους συνδυασμούς του ίδιου κόμματος ή συνασπισμού,
  2. ii) τα πολιτικά κόμματα και οι συνασπισμοί, που έχουν εκλέξει αντιπροσώπους στις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου σε περίπτωση αυτεπάγγελτου ελέγχου ή υποβολής υπομνημάτων με στοιχεία τεκμηρίωσης για τα οριζόμενα, καλεί με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο το ελεγχόμενο κόμμα, να λάβει γνώση και να υποβάλει υπόμνημα με τις απόψεις του.».

 

  1. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ - ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Όπως είναι γνωστό, η τελική διαμόρφωση της διάταξης που ψηφίστηκε οριστικοποιήθηκε την ίδια ημέρα συζήτησης και ψήφισης το (08.02.2023) ύστερα από διαδοχικές τροπολογίες της κυβέρνησης, οι οποίες κατατέθηκαν στη διάρκεια της συζήτησης μετέβαλαν σημαντικά το περιεχόμενο της και, ουσιαστικά, έκαναν δεκτές τις τροπολογίες των συνταγματολόγων.

Σε σχέση με τα κείμενα των τροπολογιών Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ που είχαν δημοσιοποιηθεί και συζητούνταν τις προηγούμενες ημέρες, το ψηφισθέν κείμενο είναι σαφώς βελτιωμένο, καθώς έχουν αφαιρεθεί πολλά στοιχεία που καθιστούσαν τη ρύθμιση αόριστη, αυθαίρετη και επικίνδυνη. Αλλά όχι όλα και σίγουρα όχι τα σημαντικότερα. Συνεπώς η διάταξη δεν αποστερείται αντιδημοκρατικού χαρακτήρα, καθώς ούτε περιορίζεται στον αποκλεισμό από τις εκλογές και την πολιτική ζωή κομμάτων σε περιπτώσεις καταδίκης για εγκλήματα με ναζιστικό κίνητρο (δεν το αναφέρει καν), ούτε αποκλείει τις μικρές ποινές από τα κωλύματα υποψηφιότητας, ούτε Ας δούμε γιατί :

Οι κυριότερες επισημάνσεις στο κείμενο της διάταξης που ψηφίστηκε είναι οι εξής :

Η διάταξη καθιερώνει τρείς προϋποθέσεις για το επιτρεπτό της συμμετοχής συνδυασμών ενός η περισσοτέρων κομμάτων στις εκλογές :

α) Νόμιμη ίδρυση του κόμματος :

Η προϋπόθεση αυτή τίθεται προς το παρόν χωρίς συγκεκριμένη εξειδίκευση και όρους και χωρίς μεταβολή του ισχύοντος καθεστώτος ίδρυσης κομμάτων. Ωστόσο είναι προφανής η μελλοντική επίδραση σε περίπτωση συνδρομής μιας εκ των δύο επομένων προϋποθέσεων στη νομιμότητα της ίδρυσης του κόμματος που αφορούν. Ο δρόμος για την απαγόρευση κομμάτων ανοίγει.

β) Ελλειψη καταδίκης ηγετικών στελεχών του κόμματος για σειρά ποινικών αδικημάτων, όπως εκεί αναφέρονται, αλλιώς αποκλεισμός συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας ισόχρονης με την επιβληθείσα ποινή.

γ) Η οργάνωση και η δράση του κόμματος να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Για πρώτη φορά μεταφέρεται σε νομοθετικό κείμενο αυτούσιο μέρος από τη η διάταξη του άρθρου 29

Δευτέρα 10 Απριλίου 2023

Κ. Παπαδάκης: Κατάδικοι Χρυσής Αυγής και εκλογές — «Αποκλεισμός ή ελευθερία συμμετοχής»;

Και για να θυμίσουμε την εμπεριστατωμένη πολιτικά και νομικά άποψη που εξέφρασε ο Κώστας Παπαδάκης στις 24.1.2023, όταν επρόκειτο να ψηφιστεί η διάταξη που τώρα προκαλεί προβλήματα στην κυβέρνηση και σπεύδει να τροποποιήσει. Οι θέσεις του μας βρίσκουν απόλυτα σύμφωνους και είναι τελείως επίκαιρες και σήμερα. Η παρούσα αναδημοσίευση είναι από το infowar που αναπαρήγαγε ανάρτηση του kommon. Παρόμοιο άρθρο είχε δημοσιεύσει ο Κώστας Παπαδάκης την προηγούμενη μέρα και στο thepressproject.

Ο φασισμός και ο ναζισμός ως πολιτική και κοινωνική συμπεριφορά αντιμετωπίζεται στον δρόμο, στις γειτονιές, στα συνδικάτα και στην κοινωνία. Η μαζική, πολύμορφη και ενωτική πάλη όλα τα προηγούμενα χρόνια απέτρεψε τη νομιμοποίησή του σε ευρύτερα κοινωνικά ακροατήρια και υποχρέωσε τις αρμόδιες δυνάμεις της κρατικής εξουσίας να ελέγξουν την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής σε όλα τα κλιμάκια της ιεραρχίας της και όχι μόνο στα εκτελεστικά όργανα.

Η καταδικαστική απόφαση της 7.10.2020 έθεσε τέλος στην ατιμωρησία της φασιστικής βίας στην Ελλάδα για πρώτη φορά στην ιστορία μετά από πολλές δεκαετίες. Ζητούμενο ήταν όχι η απαγόρευση της πολιτικής δράσης, πράγμα που σε κανένα δικαστήριο δεν πρέπει να δίδεται το δικαίωμα να κάνει, αλλά η αποδοκιμασία και τιμωρία της εγκληματικής δράσης των κατηγορουμένων μελών της Χ.Α, που όπως αποδείχθηκε, εκδηλώθηκε με κίνητρο τη ναζιστική της ιδεολογία.

Το ζήτημα του επιτρεπτού της συμμετοχής ή μη των καταδικασθέντων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή» με την υπ’ αριθμόν 2425/2020 Απόφαση του Α’ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, ύστερα από μία ιστορική δίκη που διήρκεσε πεντέμισι χρόνια, απασχολεί την επικαιρότητα σήμερα.

Οφείλουμε να επισημάνουμε, καταρχήν, σχετικά με το νομικό πλαίσιο, ότι το Σύνταγμα απαγορεύει ρητά (άρθρο 51 παρ. 2) τον περιορισμό του εκλογικού δικαιώματος, εκτός των περιπτώσεων που δεν έχει συμπληρωθεί κατώτατο όριο ηλικίας ή για την ικανότητα δικαιοπραξίας ή ως συνέπεια αμετάκλητης ποινικής καταδίκης για ορισμένα εγκλήματα. Η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων η οποία προβλεπόταν ως παρεπόμενη ποινή από τις διατάξεις του παλαιού Ποινικού Κώδικα προέβλεπε επίσης ως προϋπόθεση για την εφαρμογή της το αμετάκλητο της καταδίκης και, κατά συνέπεια, η κατάργηση της παρεπόμενης αυτής ποινής από το νέο Ποινικό Κώδικα δεν επέφερε οποιαδήποτε τροποποίηση στο νομικό καθεστώς αντιμετώπισης των καταδικασθέντων με βάση την ποινή τους.

Ωστόσο, οι συνταγματικές διατάξεις (άρθρα 55 επ.) επιτρέπουν στον κοινό νομοθέτη να θεσπίζει κωλύματα και ασυμβίβαστα των βουλευτών, όχι με την έννοια της ποινής, αλλά με την έννοια του μέτρου για την εύρυθμη λειτουργία της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και του πολιτεύματος. Αυτή αντίστοιχα επιβάλλεται και από το άρθρο 29 του Συντάγματος, που προβλέπει την υποχρέωση των πολιτικών κομμάτων να εξυπηρετούν με την οργάνωση και δράση τους (σ.σ.  όχι με την ιδεολογία και τις πεποιθήσεις τους) την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, παρότι το τελευταίο δεν υλοποιείται από συγκεκριμένους εκτελεστικούς νόμους, ούτε προβλέπει κυρώσεις. Κωλύματα και ασυμβίβαστα υποψηφίων βουλευτών προβλέπονται ακόμα και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η κοινωνική συμπεριφορά τους δεν ενέχει ηθική και ποινική απαξία όση αποτυπώνεται στο μέγεθος μιας καταδικαστικής απόφασης, ή και καμία απαξία, και γι’ αυτό δεν έχει και τον χαρακτήρα ποινής.

Έχοντας τις σκέψεις αυτές, κάποιοι συνήγοροι πολιτικής αγωγής ήδη από τον Οκτώβριο 2020 είχαμε διατυπώσει την απαίτηση να αντιμετωπισθεί με ανάλογη τροποποίηση της εκλογικής νομοθεσίας το ζήτημα της συμμετοχής των καταδικασμένων για ένταξη και διεύθυνση στην εγκληματική ναζιστική οργάνωση «Χρυσή Αυγή». Δεν υπηρετούσαμε καμία προεκλογική σκοπιμότητα, το θέσαμε ως συνέπεια της όλης προσπάθειάς μας στη δίκη. Χωρίς να αμφισβητούμε στο παραμικρό το γεγονός ότι ο φασισμός αντιμετωπίζεται στον δρόμο, στις γειτονιές, στα συνδικάτα και στην κοινωνία, κρίναμε  ότι η θέσπιση διάταξης αποκλεισμού συνιστά την αναγκαία, ανάλογη και ισόρροπη αποτύπωση της κατάκτησης της άμυνας του κοινωνικού σώματος και του αντιφασιστικού κινήματος και της θεσμικής του απαίτησης για τη θωράκισή της απέναντι στον κίνδυνο μιας νέας ασυλίας, ανοχής και  νομιμοποίησης της ναζιστικής εγκληματικής βίας, όπως είχε συμβεί την περίοδο 2012-2013.

Επισημάναμε ότι για τη την θεσμική υλοποίηση της πρόβλεψης δεν βοηθά η χρήση των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που είτε στην εκδοχή του νέου (που έχει καταργήσει από 1.7.2019 την στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ως παρεπόμενη ποινή), είτε στην εκδοχή του παλιού (που προέβλεπε  την στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων αλλά απαιτούσε αμετάκλητη απόφαση), παρά μόνο τροποποίηση στην εκλογική νομοθεσία, ώστε να αντιμετωπιστεί ισόρροπα, ανάλογα και οριοθετημένα το ζήτημα της απαγόρευσης συμμετοχής τους στις βουλευτικές εκλογές, αφού η ναζιστική εγκληματική τους δράση συνιστά αυτονόητη απειλή για την δημοκρατία.

Η κυβέρνηση της Ν.Δ. έκλεισε τα μάτια για άλλη μία φορά και σε αυτήν στην δίκαιη απαίτηση του αντιφασιστικού κινήματος και έσπευσε λίγους μήνες μετά, και τότε με την φημολογία της περιρρέουσας ατμόσφαιρας για πρόωρες εκλογές, να νομοθετήσει το ν. 4804/2021, κύριος στόχος του οποίου όμως δεν ήταν παρά  ήταν η επέκταση του ορίου του 3% που ισχύει στις βουλευτικές εκλογές και στις δημοτικές και περιφερειακές, προκειμένου να υπάρξει δικαίωμα εκλογής συμβούλων από αυτοδιοικητική παράταξη, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι τον κύριο αντίπαλο της αποτελεί η εξωκοινοβουλευτική αριστερά, που στις αυτοδιοικητικές εκλογές 2019 είχε κατορθώσει να εκπροσωπηθεί σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και σε εκατοντάδες Δήμους.

Για τις βουλευτικές εκλογές, με το άρθρο 92 του ν. 4804/2021, επιτράπηκε η συμμετοχή σε κόμματα ως υποψηφίων βουλευτών προσώπων τα οποία έχουν καταδικαστεί για ένταξη ή διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, αρκεί να μην είναι νόμιμοι εκπρόσωποι και αρχηγοί των κομμάτων αυτών. Με άλλα λόγια, δηλαδή, η Ν.Δ. “έκλεισε το μάτι” στα καταδικασμένα μέλη της Χρυσής Αυγής και τους υπέδειξε να βαφτίσουν κάποιον άλλον, αχυράνθρωπο ή μη, ως αρχηγό του κόμματος, και ύστερα από αυτό να συμμετάσχουν ελεύθερα στα ψηφοδέλτια. Καταγγείλαμε επανειλημμένα την ρύθμιση αυτή χωρίς να εισακουστούμε.

Μπροστά στη γενική κατακραυγή σήμερα η Νέα Δημοκρατία, επιδιώκοντας να δημιουργήσει εντυπώσεις αντιπερισπασμού στην ακροδεξιά και ανελέητη κοινωνικο – οικονομική της πολιτική, την απροκάλυπτη στήριξη των κατασταλτικών εγκλημάτων, την ανοχή των σεξιστικών εγκλημάτων και την υστερία ενάντια στους πρόσφυγες και μετανάστες, το τείχος, τις επαναπροωθήσεις και τα ψέμματα, και όλα όσα άλλα επιβεβαιώνουν την εμμονή της στην πολιτική ατζέντα της ακροδεξιάς και κάνει τους φασίστες να νοιώθουν ισχυροί και δικαιωμένοι, σπεύδει να ζητήσει διαβούλευση από τα άλλα κόμματα με ποιο τρόπο θα νομοθετηθεί ο αποκλεισμός των καταδικασθέντων της Χ.Α. από τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές.

Αλλά και τα στενότερα κίνητρά της Ν.Δ. βέβαια, δεν είναι και τόσο… αντιναζιστικά ! Είναι γνωστό (και πως να μην είναι με τη συστηματική πλύση εγκεφάλου από δημοσκοπήσεις και Μ.Μ.Ε.;) ότι οι δημοσκοπικές επιταγές, που εκπορεύονται πάντα από τα ίδια επιτελεία και συμφέροντα που εμπιστεύονται τη Ν.Δ. στη διαχείριση της εξουσίας της χώρας, φαίνονταν μέχρι πρότινος να οδηγούν «σηκωτό» τον Κασιδιάρη στη Βουλή (για τον οποίο μάλιστα φημολογείται ότι είχε και την ευφυή

Για το κόμμα Κασιδιάρη: Θ. Καμπαγιάννης: Η κυβέρνηση πληρώνει την αλαζονεία της και βυθίζεται στον βούρκο των επιλογών της

Από το infowar Σημαντική παρέμβαση του Θανάση Καμπαγιάννη. Οι υπογραμμίσεις στο κείμενο είναι δικές μας.

 Αλιεύσαμε από τον λογαριασμό στο Facebook του δικηγόρου Θανάση Καμπαγιάννη:

Η κυβέρνηση πληρώνει την αλαζονεία της και βυθίζεται στον βούρκο των επιλογών της.

Όταν ως δικηγόροι πολιτικής αγωγής στη δίκη της ΧΑ απευθυνθήκαμε δημόσια στα κόμματα της αντιπολίτευσης και ζητήσαμε να μην ψηφίσουν την τροπολογία της κυβέρνησης για τα «αντιδημοκρατικά» κόμματα, δεχτήκαμε τη συκοφαντία των τρολ της Νέας Δημοκρατίας ότι στηρίζουμε τους Κασιδιάρηδες ως «κόκκινοι φασίστες» που είμαστε…

Τώρα η κυβέρνηση εισπράττει τις συνέπειες των επιλογών της. Αντί να νομοθετήσει μια καθαρή διάταξη βασιζόμενη στην καταδίκη για τη διεύθυνση της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης, με δέσμια αρμοδιότητα του Αρείου Πάγου και με πλατιά νομιμοποίηση στη Βουλή, προχώρησε μόνη της και άνοιξε τον δρόμο της πολιτικοποίησης της απόφασης με κρίση για το αν το κόμμα εξυπηρετεί την «ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος».

Τώρα η κυβέρνηση (με νέα τροπολογία!) θυμήθηκε τη σύνθεση του Α1 τμήματος του Αρείου Πάγου, αν δηλαδή θα αποφασίζουν πέντε αρειοπαγίτες (κατ’ επιλογή του προέδρου του Τμήματος) ή και οι δέκα, δίνοντας λαβή σε κριτικές για απόπειρα ελέγχου της επί της ουσίας κρίσης. Η σημερινή δήλωση του προέδρου του Τμήματος έσκασε στα μούτρα των μαθητευόμενων μάγων του Μαξίμου.

Το βαρέλι αυτό δεν έχει πάτο: η προσθήκη της απεύθυνσης της δικαστικής σύνθεσης «προς τις αρχές» για τη διάγνωση του ζητήματος της «πραγματικής ηγεσίας» (αντί αυτή να βασίζεται αποκλειστικά σε δημόσια γεγονότα) προοιωνίζεται ακόμα μεγαλύτερες αυθαιρεσίες. Μήπως σκέφτονται να χρησιμοποιήσουν και τις επισυνδέσεις και το predator της ΕΥΠ; Θα φτάσουν άραγε σε τέτοια κατάντια, για να νομιμοποιήσουν εκ των υστέρων και με δήθεν «αντιφασιστικό» επίχρισμα το αίσχος των υποκλοπών;

Σημειωτέον, η ισχύουσα διάταξη διαθέτει και άλλα παραθυράκια, πχ τον μη αποκλεισμό συνεργασίας ανεξαρτήτων. Θα φτάσει σε τέτοιο εξευτελισμό η κυβέρνηση, ώστε να ξαναλλάξει τη διάταξη στην πορεία, αναλόγως των τακτικισμών των καταδικασμένων νεοναζιστών;

Η συνεργασία ενός ακροδεξιού εισαγγελέα, εκπροσώπου του βαθέος κράτους, με τον καταδικασμένο ναζιστή, ξεσκεπάζει τις πλάτες που διέθεταν και διαθέτουν οι φασίστες στον κρατικό μηχανισμό. Γελοιοποιεί όμως και τους εκφραστές της θεωρίας των δύο άκρων: αλήθεια, θα υπήρχε εισαγγελέας που θα δεχόταν να γίνει μπροστινός μιας αντιεξουσιαστικής οργάνωσης ή μιας 17 Νοέμβρη;

Αυτός ήταν και ο λόγος που στην πρότασή μας στη σχετική συζήτηση μιλήσαμε για την αναγκαιότητα αντιναζιστικής νομοθεσίας. Γιατί μόνο ο φασισμός και ο ναζισμός διαθέτουν προσβάσεις στον κρατικό μηχανισμό, που σε συνδυασμό με την οικοδόμηση ενός αντιδραστικού κινήματος μπορούν να σημάνουν την εκχώρηση της εξουσίας, με συνέπεια όλα τα φρικιαστικά εγκλήματα που ξέρουμε. Αυτά είναι τα διδάγματα της ιστορίας και δεν μπορούμε να τα αγνοούμε μιλώντας γενικά για «εγκληματικές οργανώσεις» και για «άκρα». Η μάχη ενάντια στον ναζισμό έχει ιστορία και αυτοτέλεια.

Προς τις δυνάμεις του αντιφασιστικού κινήματος, προς τον κόσμο του αγώνα: Ας ετοιμαζόμαστε για μια νέα σύγκρουση που βρίσκεται μπροστά μας. Οποιοδήποτε νέο φασιστικό μόρφωμα εμφανιστεί, με την οποιαδήποτε δοσολογία καταδικασμένων ναζιστών και βαθέος κράτους, με οποιαδήποτε άδεια που ετοιμάζεται να τους δοθεί, θα χρειαστεί να νικηθεί στο δρόμο, στις γειτονιές, τα σχολεία, τους εργατικούς χώρους.

Ας ετοιμαζόμαστε.

Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023

Η τελευταία επίθεση στην πύλη στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου


Στην αμέσως προηγούμενη ανάρτηση με το δρώμενο που παρουσίασε η θεατρική ομάδα του ΔΣΗ για το έγκλημα στα Τέμπη, η γεμάτη κόκκινο χρώμα, που παραπέμπει σε αίμα, πύλη της εισόδου του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου αποτελεί κεντρικό συμπρωταγωνιστή. Η πύλη αυτή έχει αποτελέσει πολύ συχνά στόχο διαδηλωτών κυρίως του αντιεξουσιαστικού χώρου οι οποίοι συνήθως του επιφυλάσσουν την ίδια τύχη πετώντας της διάφορα χρώματα. Παλιότερες εποχές έσπαζαν τα τζάμια της εισόδου μέχρι που η διοίκηση του πρωτοδικείου αποφάσισε να αντικαταστήσει τα τζάμια με νοβοπάν. Η τελευταία επίθεση έγινε στο συλλαλητήριο της 6.3.2023 για τα Τέμπη, οπότε βάφτηκε και πάλι με το γνωστό τρόπο η πύλη. Αυτή η τελευταία επίθεση προκάλεσε κάποια δημοσιεύματα που αναφέρονται στην ιστορία της πύλης και τα οποία κρίνω ότι πρέπει να δημοσιευτούν και για την ιστορία αλλά και για την αναγκαία μελλοντική προστασία της πύλης που θα πρέπει να γίνει με την αυτοσυγκράτηση των διαδηλωτών κάθε χώρου. Θυμίζω την επίθεση σε ροζ απόχρωση το 2015 (στην ανάρτηση αυτή αναφέρομαι και στην ιστορία της πύλης) και ότι για τον ίδιο λόγο παλιότερα γνωστός και αγαπημένος συγγραφέας της πόλης είχε κατασκευάσει και τοποθετήσει ο ίδιος μια πινακίδα στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου, στην οποία είχα αναφερθεί στην ανάρτηση της 11.5.2015. Η πινακίδα αυτή διατηρήθηκε στη θέση της μέχρι πρόσφατα και τώρα αγνοείται η τύχη της. Η τελευταία επίθεση προκάλεσε διάφορες νέες αναρτήσεις, μεταξύ αυτών και μιας δικαστικής λειτουργού, στις οποίες γίνεται αναφορά στην ιστορία της πύλης και στην επιτακτική αναγκη σεβασμού στο μνημείο. Κάθε επίθεση σαφέστατα δεν προσφέρει στην αποκατάσταση του ρόλου της Δικαιοσύνης !!

Σάββατο 18 Μαρτίου 2023

Η εκδήλωση του Δ.Σ.Η. το βράδυ της Πέμπτης 16.3.2023 για το έγκλημα των Τεμπών

Αποσπάσματα από τη σημαντική και συγκινητική βραδινή εκδήλωση του Δ.Σ.Η. για το έγκλημα των Τεμπών, όπως την κατέγραψε το Κρήτηtv

Οι ζωές μας μετράνε !!! Η μεγαλειώδης πορεία της Πέμπτης 16.3.2023 στο Ηράκλειο για το έγκλημα των Τεμπών

Στο Ηράκλειο ήταν μεγαλειώδες το συλλαλητήριο και η πορεία της Πέμπτης 16.3.2023 για το έγκλημα των Τεμπών. Και από πλευράς συμμετοχής του κόσμου, αλλά και σε παλμό. Αυτή τη φορά η παρουσία των δικηγόρων που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας ήταν σημαντική και είχε οργανωθεί συστηματικά από όλες και όλους μας, υποδεικνύοντας τον απαραίτητο τρόπο για τη μελλοντική μας δράση στα κρίσιμα θέματα που αντιμετωπίζει ο λαός μας. Οι υπόλοιπες δύο παρατάξεις ήταν απούσες από το συλλαλητήριο, στο οποίο πάντως διαβάστηκε το ψήφισμα του Δ.Σ.Η. 

Οι δικηγόροι  

 
Και άλλοι
 


Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023

Οι ζωές μας μετράνε !!!! Συμμετέχουμε στο συλλαλητήριο της Πέμπτης 16.3.2023 στις 11.00 στην Πλατεία Ελευθερίας και στη σιωπηρή διαμαρτυρία στις 20.30 έξω από το Δικαστικό Μέγαρο

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας οι δικηγόροι του Δ.Σ.Η. απέχουμε την Πέμπτη 16.3.2023, για τους λόγους που αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση, και με τους οποίους συμφωνούμε. Το Δ.Σ. δεν αποφάσισε τη συμμετοχή στο αυριανό συλλαλητήριο, αλλά τη διοργάνωση σιωπηρής διαμαρτυρίας το βράδυ της ίδιας μέρας (βλ. αναλυτικά στην ανακοίνωση που παρατίθεται παρακάτω). 

Η Δικηγορική Συσπείρωση Ηρακλείου, και οι σύμβουλοι που υποστήριξε η παράταξη και οι συνάδελφοι συμμετέχουμε στο συλλαλητήριο στις 11.00 στην Πλατεία Ελευθερίας, και καλούμε τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους να συμμετάσχουν και στο συλλαλητήριο και στη σιωπηρή διαμαρτυρία που αποφάσισε το Δ.Σ. Για το συλλαλητήριο σημείο συνάντησης στο Νέο Κέντρο απέναντι από την Περιφέρεια στις 11.00. Ηράκλειο, 14 Μαρτίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, στη συνεδρίαση του της 14ης Μαρτίου 2023, επικυρώνοντας την απόφαση της 13-03-2023 της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων και θέλοντας να επισημάνει την ανάγκη για την ταχεία και πλήρη διερεύνηση των αιτίων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα, που είδαν το φως της δημοσιότητας, που απασχολούν την ελληνική κοινωνία και σχετίζονται με την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου και να αποδοθούν ευθύνες, αστικές και ποινικές, όπου και αν ανήκουν, τόσο σε υπηρεσιακούς παράγοντες όσο και σε κάθε άλλο εμπλεκόμενο πρόσωπο, αποφάσισε ομόφωνα:

(α) την αποχή των Δικηγόρων Ηρακλείου από τα καθήκοντα τους την Πέμπτη 16 Μαρτίουέξω  2023,

(β) Τη διοργάνωση σιωπηρής διαμαρτυρίας των μελών του, την ίδια ημέρα (Πέμπτη 16.3.2023) και ώρα 20:30 έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου,

(γ) Τη δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας στην εκκρεμή σχετική ποινική διαδικασία, με αυτοπρόσωπη εμφάνιση των Προέδρων της Συντονιστικής Επιτροπής  στη Λάρισα.

(δ) Την συμμετοχή των μελών του ΔΣΗ στις κινητοποιήσεις της Πέμπτης 16.03.2023 με την ανάγνωση σχετικού ψηφίσματος. 

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι κατά την ημέρα της αποχής θα χορηγείται άδεια παράστασης, κατόπιν αίτησης στην Αρμόδια Επιτροπή Αδειών του Δ.Σ.Η. μόνο σε υποθέσεις (πολιτικές, ποινικές και διοικητικές) που υπάρχει ζήτημα παραγραφής ή προθεσμίας.

Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023

Δικά τους τα κέρδη, δικοί μας οι νεκροί! Το κίνημα μεγαλώνει: Γενική απεργία την Πέμπτη 16/3/23ό

Από την ιστοσελίδα της ΕΠΔΑ


 


Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023

Ο Δ. Σαραφιανός για την πρόταση νόμου της Εναλλακτικής για τις αγωγές SLAPP (21/12/2022)

 Από την ιστοσελίδα της ΕΠΔΑ

Παρουσίαση της πρότασης νόμου της Εναλλακτικής Παρέμβασης-Δικηγορικής Ανατροπής για τις αγωγές SLAPP από τον σύμβουλο στο ΔΣ του ΔΣΑ Δ. Σαραφιανό, στην εκδήλωση του Τομέα Δικαιοσύνης του ΜέΡΑ25 (21/12/2022). Το βίντεο αναρτήθηκε στο κανάλι του ιστότοπου Pressenza.com.

 SLAPP: Μια σφαλιάρα στην ελευθερία του Τύπου (του Άρη Χατζηστεφάνου)

Από την ιστοσελίδα infowar του Άρη Χατζηστεφάνου. 

Σκηνή από το μίνι μιούζικαλ που έστησε ο Τζον Όλιβερ ως απάντηση στην αγωγή SLAPP του επιχειρηματία Μπομπ Μάρεϊ.

Όταν το αυτοκίνητο της Μαλτέζας δημοσιογράφου Δάφνη Καρουάνα Γκαλιζία τινάχτηκε στον αέρα τον Οκτώβριο του 2017, υπήρχαν τέσσερις ομάδες επαγγελματιών που άρχισαν να τρέχουν με φρενήρεις ρυθμούς: οι γιατροί που διέγνωσαν τον ακαριαίο θάνατό της, οι αστυνομικοί που απέκλεισαν την περιοχή της βομβιστικής επίθεσης, οι συνάδελφοί της που κατέγραψαν τον τραγικό θάνατο και… τα νομικά τμήματα δεκάδων εταιρειών. Πρώτοι έφτασαν στο «νήμα» οι δικηγόροι της τράπεζας Pilatus Bank, οι οποίοι λίγες μόλις ώρες μετά τη βομβιστική επίθεση απέσυραν αγωγή λιβέλου ύψους 40 εκατομμυρίων δολαρίων που είχαν καταθέσει εναντίον της. Όπως αποδείχθηκε, την περίοδο του θανάτου της, η Γκαλιζία αντιμετώπιζε 48 ανάλογες αγωγές. H περίπτωση της Pilatus όμως είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Κατ’ αρχάς το νομικό τμήμα της τράπεζας, η οποία κατηγορούνταν για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, δεν προσέφυγε σε δικαστήριο της Μάλτας αλλά των ΗΠΑ. Νωρίτερα είχε επικοινωνήσει με όλες τις εφημερίδες της χώρας απειλώντας ότι αν προχωρήσουν σε δημοσίευση των καταγγελιών θα προσέφευγε και εναντίον τους. Τα περισσότερα από αυτά τα ΜΜΕ δεν είχαν χρήματα ούτε για να στείλουν έναν δημοσιογράφο στις ΗΠΑ – πόσο μάλλον να εμπλακούν σε μια μακροχρόνια δικαστική διαδικασία με κόστος εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων. Όλα λοιπόν απέσυραν τα δημοσιεύματά τους αφήνοντας την Γκαλιζία μόνη στην πρώτη γραμμή του πυρός.

Η Pilatus δεν ενδιαφερόταν να κερδίσει το δικαστήριο, ήθελε απλώς να στείλει το μήνυμα ότι όποιος τολμούσε να ασχοληθεί με την υπόθεσή της, θα αντιμετώπιζε οικονομική πανωλεθρία, ακόμη και αν έπειθε τους δικαστές με αδιάσειστα στοιχεία. Πρόκειται για μια από τις κλασικότερες περιπτώσεις της λεγόμενης πρακτικής SLAPP, από τα αρχικά του Strategic lawsuits against public participation (Στρατηγικές αγωγές κατά της συμμετοχής του κοινού).

Η Ντόιτσε Βέλε θυμήθηκε προ ημερών τις σχεδόν 50 αγωγές για λίβελο που αντιμετώπιζε η δολοφονηθείσα δημοσιογράφος. Όχι βέβαια για να συγκρίνει τις εταιρείες και τους δικηγόρους με τους δολοφόνους της Γκαλιζία, αλλά για να μας θυμίσει ότι όσο και αν διαφέρουν οι πρακτικές, πάντα εξυπηρετούν τον ίδιο στόχο: να φιμώσουν επαγγελματίες δημοσιογράφους ή ακόμη και απλούς μπλόγκερ ή ακτιβιστές.

Ο όρος SLAPP δημιουργήθηκε τη δεκαετία του ‘80 από Αμερικανούς καθηγητές νομικής που παρατήρησαν τρομακτική αύξηση στις αγωγές λιβέλου στις ΗΠΑ. Δύο δεκαετίες αργότερα οι SLAPP είχαν μετατραπεί στο αγαπημένο όπλο των πιο χυδαίων πολιτικών ή/και επιχειρηματιών, όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ζήτησε αποζημίωση 5 δισ. δολαρίων (!) από έναν δημοσιογράφο που σχολίασε ότι δεν ήταν τόσο πλούσιος όσο διέδιδε στα ΜΜΕ.

Το ιδανικό σενάριο για τους δικηγόρους πολιτικών και εταιρειών που επιδίδονται στο SLAPP είναι το θύμα τους να εξουθενωθεί από το νομικό bullying πριν η υπόθεση φτάσει στα έδρανα του δικαστηρίου. Γιατί αν ο κατηγορούμενος δημοσιογράφος αντέξει το οικονομικό βάρος της διαδικασίας, το επικοινωνιακό κόστος για τον ενάγοντα ενδέχεται να είναι τεράστιο. Στις ΗΠΑ, παραδείγματος χάριν, ο

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συντακτών έριξε από το Ηράκλειο “πόρτα” στον Αυγενάκη λόγω αγωγών σε βάρος δημοσιογράφων

Από το candiadoc του Αλέκου Ανδρικάκη. Γενικά αποφεύγω να αναφέρομαι σε υποθέσεις που χειρίζομαι, κάποιες από τις οποίες αφορούν στις αγωγές και μηνύσεις του κ. Αυγενάκη κατά του Αλέκου Ανδρικάκη για κάποια δημοσιεύματά του. Τις υποθέσεις αυτές χειριζόταν ο εκλιπών εκλεκτός συνάδελφος, Πέτρος Μηλιαράκης, και σταδιακά κατέληξε πολύ πριν το θάνατό του να τις χειρίζομαι εγώ, λόγω του μεγάλου φόρτου της απασχόλησής του Πέτρου, που εμπόδιζε τη συχνή παρουσία του στα Δικαστήρια του Ηρακλείου. Η σταθερή τακτική Αυγενάκη είναι η άσκηση αγωγής αποζημίωσης και η κατάθεση μήνυσης για συκοφαντική δυσφήμιση.  Ο κ. Αυγενάκης εγκαινίασε την τακτική αυτή ήδη από το 2015, όταν ο όρος SLAPP, με τον οποίο έχουν χαρακτηριστεί διεθνώς οι αγωγές αυτές ήταν άγνωστος στην Ελλάδα. Πρόκειται για "Στρατηγικές αγωγές κατά της συμμετοχής του κοινού,  όρος που αποτελεί απόδοση του αγγλικού Strategic lawsuits against public participation (SLAPP) και αναφέρεται στις αγωγές που κατατίθενται από κάποιο ισχυρό πρόσωπο ή οργανισμό (για παράδειγμα μια επιχείρηση ή έναν υψηλά ιστάμενο αξιωματούχο) ενάντια σε μη κυβερνητικά πρόσωπα ή οργανισμούς, που εκφράζουν κριτική απέναντί τους, σχετικά με κάποιο ζήτημα κοινωνικού ή πολιτικού ενδιαφέροντος. Σκοπός τέτοιων αγωγών δεν είναι να κερδηθεί η δικαστική υπόθεση, αλλά ο εκφοβισμός όσων ασκούν κριτική μέσω της ηθικής και οικονομικής εξουθένωσής τους". Η ΠΟΕΣΗ τον περασμένο μήνα, εξ αιτίας αυτής της τακτικής Αυγενάκη, και με αφορμή τη μετ'αναίρεση συζήτηση μήνυσης Αυγενάκη κατά Ανδρικάκη, που εκδικάστηκε στις 2.2.2023 στο Α' Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου, και η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο, παρενέβη στη δίκη με την εκλεκτή συνάδελφο, δικηγόρο Πατρών, Χρύσα Βουλδή, με την οποία συμπαρασταθήκαμε, και τη μάρτυρα Νέλλη Κατσαμά, δημοσιογράφο, μέλος του  Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΣΗ. Σημειώνω ότι  κατά των αγωγών SLAPP Αυγενάκη έχει πριν λίγες μέρες τοποθετηθεί αρνητικά και η Κομισιόν σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη, σχετικά με αγωγή Αυγενάκη κατά της ΝΕΑΣ ΚΡΗΤΗΣ. Ο αποκλεισμός Αυγενάκη από την συγκεκριμένη σημαντική πανελλήνια εκδήλωση αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης ορθής τακτικής της ΠΟΕΣΗ.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών, το δευτεροβάθμιο όργανο των δημοσιογράφων της χώρας, πραγματοποίησε σήμερα στο Ηράκλειο μια σημαντική ημερίδα για τα προβλήματα της δημοσιογραφίας στην ελληνική περιφέρεια. Δεν ξέρω πόσο θα μπορέσει αυτό το συνέδριο, στο οποίο ήταν παρόντες οι εκπρόσωποι των δημοσιογράφων από όλες τις Ενώσεις της χώρας, να προωθήσει λύσεις στα προβλήματα των επαγγελματιών δημοσιογράφων, όμως ήδη πέτυχε κάτι σημαντικό: με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο εξέφρασε τη διαμαρτυρία του στη βιομηχανία αγωγών σε βάρος δημοσιογράφων από πολιτικούς και άλλους παράγοντες.

Η ΠΟΕΣΥ απλά έκανε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει: ενώ κάλεσε τους τοπικούς βουλευτές και άλλους εκπροσώπους των φορέων, δεν κάλεσε τον υφυπουργό Αθλητισμού και βουλευτή Ηρακλείου της ΝΔ, Λευτέρη Αυγενάκη, ακριβώς λόγω των συνεχών δικαστικών προσφυγών σε βάρος δημοσιογράφων. Και ιδιαίτερα των αγωγών. Αλλά και των επιθέσεων.

Ο κ. Αυγενάκης εδώ και χρόνια προσπαθεί να φιμώσει το Candiadoc (παλιότερα το Candianews) και τον υπεύθυνό του δημοσιογράφο Αλέκο Α. Ανδρικάκη με αγωγές και άλλες δικαστικές προσφυγές, τακτική που εφαρμόζει πλέον και σε δημοσιογράφους της Νέας Κρήτη και της ΚΡΗΤΗ Tv.

Η ΠΟΕΣΥ αλλά και οι πρωτοβάθμιες δημοσιογραφικές ενώσεις της χώρας αντιδρούν στις αγωγές των “αξιωματούχων” κατά δημοσιογράφων με τις οποίες στην ουσία τους κρατούν όμηρους ώστε να μη μπορούν να ασκούν το δημοσιογραφικό τους λειτούργημα, με τον “αποκλεισμένο” Λ. Αυγενάκη να είναι στην κορυφή εκείνης της λίστας που κυνηγάει δημοσιογράφους…